تجمیع بارها در یک مرسوله

 در صورتیکه مشتری محترم بنابر سیاست های درون سازمانی شرکت خود، درخواست دریافت کالاها از فرستنده های مختلف و یا در زمانهای مختلف را داشته باشد، این مهم توسط شرکت حمل و نقل بین المللی  و پست سریع BRE فراهم آمده تا امکان حمل این محموله ها در چندین مرسوله مجزا یا تجمیع آنها در یک مرسوله به صلاح دید و نظر مشتری محترم میسر شود. لذا در صورت تمایل مشتری به تجمیع بارها و ارسال طی یک شماره بارنامه به ایران این اقدام ممکن و فراهم گردیده است .