خدمات مشتریان

پاسخگویی شنبه تا چهار شنبه ساعت 8 الی 18 

پنجشنبه ها ساعت 8:30 الی 12 

ساعات مراجعه حضوری:

شنبه تا چهار شنبه ساعت 9 الی 16 

پنجشنبه ها ساعت 9 الی 11 

ارتباط با واحد پشتیبانی ( امور واردات ): 43623000 داخلی 1

ارتباط با واحد پشتیبانی ( امور صادرات ): 43623000 داخلی 2

مشاوره:43623000 داخلی 3

انتقادات و پیشنهادات: 43623000 داخلی 4